Anand Sahib with Gurmukhi Subtitles - Baru Sahib Akaal Academy

Anand Sahib with Gurmukhi Subtitles – Baru Sahib Akaal Academy

A Sikh morning prayer, Anand Sahib with Gurmukhi subtitles recited by students by the Akaal Academy from Baru Sahib, India.